Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / O nás / Novinky

Aktuality, novinky, blog

Detail: Registr smluv (09.01.2018)

Registr smluv - od 1. 7. 2016 je účinný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)


 • dne 1. 7. 2017 jsou účinná ustanovení §6 a §7 tohoto zákona, která říkají, že smlouvy uzavřené po 1. 7. 2017 je nutné zveřejnit v registru smluv nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření, jinak budou zrušeny od počátku
 • odkaz na registr https://smlouvy.gov.cz/

 

Kdo zveřejňuje v Registru smluv

 • povinnost zveřejňovat smlouvy v registru má pojistník
 • pojišťovna automaticky zveřejnění v registru kontroluje a smlouvu zveřejní jen v těch případech, kdy tak klient neučiní.  

 

Kterých smluv se to týká?

Smlouvy, kde smluvní stranou je:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Smlouvy zároveň musí splňovat podmínku, kdy jejich hodnota je 50 tis. Kč a více

 • je-li smlouva na dobu určitou, pojistné za toto období je 50 tis. Kč a více
 • je-li smlouva na dobu neurčitou, pětinásobek ročního pojistného je 50 tis. Kč a více

 

Kterých dokumentů se to týká?

 • zveřejňuje se poslední verze smlouvy před podpisy, příp. se začerněnými podpisy, ve strojově čitelné podobě
 • u dodatků/změn se zveřejňuje i původní smlouva, ta ale nemusí být strojově čitelná, pokud byla sjednána před 1. 7. 2016
 • pojistná smlouva (v případě, kdy smlouva obsahuje přílohy, nebudeme tyto přílohy zveřejňovat)
 • návrh + protinávrh + pojistka
 • potvrzení o provedení změny / nová verze smlouvy + původní smlouva, resp. návrh + protinávrh + pojistka (pokud změna smlouvy = nová verze smlouvy, uveřejňuje se pouze aktuální verze smlouvy a původní smlouva, tzn. bez dalších předchozích změn; pokud však nevznikne nová verze smlouvy, zveřejňují se všechny předchozí změny a původní smlouva)
 • každá rámcová smlouva (jednotlivé podsmluv nebudeme zveřejňovat)
 • dodatek rámcové smlouvy + původní smlouva + předchozí dodatky (pokud však dodatek = nová verze smlouvy, uveřejňuje se pouze aktuální verze smlouvy a původní smlouva, tzn. bez dalších předchozích dodatků)
 • při zveřejnění v registru je nutné uvést také povinná metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, hodnota předmětu smlouvy a datum uzavření smlouvy (při zveřejňování změn/dodatků se uvádí identifikace smluvních stran a datum uzavření původní smlouvy)

 

Smlouvy, kde se automaticky tiskne smluvní ujednání

 • pojištění odpovědnosti podnikatelů malá rizika
 • pojištění majetku podnikatelů malá rizika
 • zemědělské pojištění
 • pojištění jednorázových akcí

 

Které údaje ve smlouvách se nezveřejňují

Dle zákona je ve zveřejněných smlouvách nutno začernit údaje, které jsou obchodním tajemstvím. Níže naleznete výčet toho, co je obchodním tajemstvím a bude začerněno, pokud budeme smlouvu za klienta zveřejňovat my.

 • všechny podpisy
 • osobní údaje fyzických osob (jméno a příjmení, bydliště, r.č., popř. datum narození, adresa, tel., fax., e-mail, a to soukromý i pracovní)
 • utajované informace (§ 7 zákona č. 106/1999 Sb.)
 • informace chráněné právy duševního vlastnictví (dle § 2 odst. 3 a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.)
 • obchodní tajemství (je definováno v § 504 NOZ + dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv se povinnost uveřejnit nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet).

 

Za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o:

 • pojistných částkách a sjednaných pojistných rizicích
 • sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti
 • sazbách pojistného
 • malusu/bonusu
 • bonifikaci na pojistném
 • slevách/přirážkách na pojistném a ujednání o slevě za dlouhodobost pojištění
 • zabezpečení majetku
 • obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného
 • limitu odtahu v km a limitech uvedených ve dnech příp. hodinách pro poskytnutí úhrady pronájmu náhradního vozidla
 • zvláštním ujednání
 • alokaci pojistného
 • předpokládaném modelovém průběhu pojištění
 • vývoji hodnoty podílových jednotek

 

Počátek pojištění

 • je datum uvedený v pojistné smlouvě, účinností zákona se nic nemění, i nadále bude možné uzavřít pojistnou smlouvu, ve které bude dohodnut, odchylně od zákona, vznik pojištění 

 

>> Zpět do historie novinek <<