Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / O nás / Novinky

Aktuality, novinky, blog

Detail: OPATŘENÍ PRO OSVČ (05.04.2020)

 

 

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem COVID-19

Opatření/Program
Typ výdaje/Kompenzační opatření
Podmínky
Program „Ošetřovné“ (OČR) pro OSVČ
- dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 424 Kč za každý den OČR
- žádost je nutné vyplnit na www.mpo.cz/osetrovneosvc.
- OSVČ která pečuje o dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID 19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
- uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID 19. Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
- o dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.
- program bude realizován pod dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala vláda ČR v době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ
- za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy za 6 měsíců
- ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021
- stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy za měsíce březen a srpen v celkové výši 29 376 Kč
COVID II –  úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB a s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Alokace 4 mld. Kč (s plánovaným navýšením na 5 mld. Kč), což umožní zaručit úvěry přes 20 mld. Kč.
- na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
- na pořízení a financování zásob
- na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)
- příjem žádostí od 2. 4. 2020  
- finanční příspěvek až 30% z poskytnuté výše zaručeného úvěru, max. 1 mil. Kč- záruka je bez poplatků
- výše úvěru až 15 mil. Kč
- až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu
- délka ručení až 3 roky
Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč.
- pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z?oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3. Výzvy (příloha bude finalizována zítra). Řídící orgán si vyhrazuje právo tento seznam aktualizovat
- finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku
- výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020.
- žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020.
- příjemce MSP
- míra podpory 50 %
- výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč
- územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha
- zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)
Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID 19, alokace 200 mil. Kč.
- pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů.
- vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe. 
- vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.
 
- příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020
- maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)
- trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace.
 
Prodloužení termínů výzev OP PIK
- Prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní.
 
Liberační daňový balíček I.
 
- Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.
- nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.
- v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1 000 Kč, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020:
Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydá pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout další pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost s COVID 19
Více informací: https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)
 
Liberační daňový balíček II.
 
- prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
- pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.
- zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.
- Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později. (uvažuje se o úplném zrušení této daně)
- Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání
 
 
Program Antivirus, též mohou využít OSVČ, kteří zaměstnávají pracovníky
Náhrada mezd a platů
Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících režimů:
Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy
Příspěvek státu
Popis situace
§ ZP
Výše NMZ
Výše přísp. od státu měs.
Prokázání/ poznámka
A
Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 
§192 a 208 ZP
 
překážky v práci
60% PVZ
karanténa
 
100 % PVZ
uzavření provozu
80% NMZ a odvodů
 
max.
39 000 Kč
 
Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.
 
Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.
B
Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.
§ 207, 208 a 209 ZP
 
překážky v práci na straně zaměstnavatele
60 - 100 % PVZ
dle překážky
60 % NMZ  a odvodů
 
max.
29 000 Kč
 
 
Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).
NMZ = náhrady mzdy
PVZ = průměrný výdělek zaměstnance
ZP= zákolník práce
 
Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance
Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.
Více informací zde:
 

OdpovědětPřeposlat

Soubor ke stažení: OPATŘENÍ PRO OSVČ (velikost: 19.92kB)

Fotogalerie:

OPATŘENÍ PRO OSVČ (05.04.2020)

 

>> Zpět do historie novinek <<