Přihlášení

 

Kontaktujte nás

Sjednat půjčku, prodej, nákup... Kontaktujte nás

 

Nákupní košík

Počet položek: 0
Celkem: 0.00,- Kč

 

Nejprodávanější

Nejžádanější zboží - Elektro, knihy, oleje, auta, reality

Skladové vozy

Pojištění skladových vozidel autobazaru (auto dealera) za 3,30 Kč na den, 1200 Kč za rok ...>>více<<

Cena 1 200,-

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce na jedno vozidlo, pojistná částka 500 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč, ...>>více<<

Cena 3 500,-

Povinné ručení veterán

Povinné ručení veteránů za řoční pojistné 346 Kč ...>>více<<

Cena 346,-

 

Pojištění pro firmy / O nás / Novinky

Aktuality, novinky, blog

Detail: Přehled pomoci pro OSVČ a podnikatele pro zmírnění následků opatře (15.04.2020)

Přehled pomoci pro OSVČ a podnikatele pro zmírnění následků opatření v souvislosti s Covid-19 

Soubor ke stažení: Přehled pomoci (velikost: 544.13kB)

S ohledem na rozsah vládních opatření jsme pro Vás připravili stručný přehled základních opatření týkajících se OSVČ, jejichž účelem je zmírnit následky současného stavu:


Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tis. Kč Aktualizováno
Za splnění určitých níže uvedených podmínek může OSVČ vzniknout nárok kompenzační bonus ve výši 500,- Kč/den, který se vyplácí za bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. Celková částka při prokázání splnění nároku za všechny dny bonusového období tak může dosáhnout 25.000,- Kč. Na kompenzační bonus bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá na finančním úřadě (kde podává daňové přiznání k dani z příjmů) a prohlásí splnění několika základních požadavků:
* Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího
důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec,
znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). Zákon o důchodovém pojištění mezi výkon samostatně výdělečné činnosti řadí i výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů (nebude se vztahovat na tipaře - nemá oprávnění podle zvláštního předpisu) pokud tyto činnosti jsou konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění.Tedy i výkon zprostředkovatelské činnosti konané výdělečně na základě zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, pod tuto kategorii spadá.
* Vykonávaná činnost je činností hlavní.
* Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává
zaměstnání.
* OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání) pokud v rozhodném období již byla aktivní.
* OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru
obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo
krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít
provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
* Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Žádosti budou přijímány elektronicky prostřednictvím datové schránky a prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) nebo v listinné podobě na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář bude Finanční správou představen v řádu nejbližších dnů. Lhůta pro podání žádosti je stanovena do 30. 6. 2020.
Podrobnosti zde: MFCR - spouští přímou podporu OSVČ, MFCR - kompenzační bonus_otázky a odpovědi

Odložení termínu pro podání daňového přiznání
Dne 16. 3. 2020 vydalo Ministerstvo financí České republiky rozhodnutí o prominutí
příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události. Jedná se o sadu opatření.
Jedním z nich je plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a plošné prominutí úroku z prodlení do 1. července 2020. Fakticky tak dochází k odložení povinnosti podání daňového přiznání na 1. 7. 2020, přičemž o odložení není nutné individuálně žádat.  Dochází také k prominutí červnových záloh na daň z příjmu fyzických a právnických osob u poplatníků, kteří mají povinnost 15. 6. 2020 platit zálohu na daň z příjmů (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců).
Podrobnosti zde: MFČR_úlevy v daňové oblasti

Odložení termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019
V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 se OSVČ umožňuje podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020. Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak současně do 3. 8. 2020 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.
V této souvislosti se rovněž posouvá povinnost podat přehled za rok 2019 zdravotní
pojišťovně do 3. 8. 2020.
Podrobnosti zde: ČSSZ_ koronavirus a OSVČ

Odpuštění povinných odvodů
Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost, nemají povinnost od března
do srpna 2020 platit měsíční zálohy pojistného na veřejné zdravotní pojištění a zálohy
na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to ve výši minimálních pojistných (tj. 2.352 Kč respektive 2.544,- Kč; celkem 4.896,- Kč měsíčně). Celková úspora na pojištění tak v roce 2020 dosáhne 29.376,- Kč. Pokud jste již zálohu za měsíc březen zaplatili, bude použita na jiné již splatné závazky nebo jako záloha na pojistné za měsíc září až prosinec 2020.
Ten, kdo platí větší než minimální zálohu, od března do srpna také nemusí platit žádné zálohy.
Příští rok si v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 odečte zálohy uhrazené v roce 2020 a také si odečte za období od března do srpna 2020 částku ve výši minimálního pojistného.
Podrobnosti zde: Tisková zpráva MFČR; Tisková zpráva MPSV

Ošetřovné - finanční příspěvek pro OSVČ Aktualizováno
Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424,- Kč za každý den péče o dítě či hendikepovaného člověka mohou dostávat OSVČ po dobu, kdy v kontextu s pandemií koronaviru platí karanténa. „Ošetřovné" pro OSVČ je formou dotace, kterou MPO operativně připravilo v reakci na pandemii koronaviru. Žádat o ni mohou ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní, tedy nemají jiný zdroj příjmů (například ze zaměstnání, z důchodu apod.). Současně v aktuální karanténě v souvislosti s pandemií koronaviru pečují o dítě do 13 let (přičemž spodní věková hranice není určena) nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc. OSVČ budou moci žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře z počítače, mobilu i tabletu. Vyplácet ho bude Ministerstvo průmyslu a obchodu.
„Inteligentní" elektronický formulář (dostupný na https://www.mpo.cz/osetrovneosvc) budou moct OSVČ vyplnit a doručit MPO, které o žádosti bude rozhodovat, třemi způsoby: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný ho poslat poštou.
Podmínky pro poskytování ošetřovného
* O „ošetřovné" bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které
navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné
dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí,
že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
* Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené
dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká
Údaje platné k 8. 4. 2020 závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
* Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
Podrobnosti zde: Tisková zpráva MPO 31.3.2020, Tisková zpráva MPO 1.4.2020

Zavedení institutu Loss carryback
Jedná se o možnost zpětně uplatnit daňovou ztrátu u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. To znamená, že pokud poplatník vykáže v daňovém přiznání za rok 2020 daňovou ztrátu, bude si ji moci zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 nebo 2018. Uplatnění ztráty bude provedeno formoudodatečného daňového přiznání za rok 2019 a/nebo 2018, kdy si ztrátu odečte od základu daně vykázaného v těchto letech. Pokud mu vyjdou přeplatky, budou mu vráceny.
Podrobnosti zde: MFČR_úlevy v daňové oblasti

Prominutí pokut a správních poplatků pro daňové poplatníky
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo
o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody, jakkoliv související s koronavirem.
(onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti).
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1.000,- Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
Možnost individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července 2020, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování
daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července 2020.
Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých
věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.
Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. 
Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
Podrobnosti zde: Finanční zpravodaj MFČR č. 4/2020

Odklad nájemného pro firmy Aktualizováno
OSVČ i firmy platící nájem, které kvůli krizovým opatřením musely svou provozovnu uzavřít, mohou požádat o odklad nájemného, a to v období od 12. března do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce roku 2020.
Zákon schválila vláda a poslanecká sněmovna. Čeká se na schválení senátu.
Podrobnosti zde: MPO_Úlevy v nájmech


Údaje platné k 8. 4. 2020

Soubor ke stažení: Přehled pomoci (velikost: 544.13kB)

 

>> Zpět do historie novinek <<